میان گوسپندوگرک....

:

میان گوسپند وگرگ 

استیضاح یا همان پرسشگری نمایندگان از آب گذشتهِ مجلس از وزیرکار،این سوال را به ذهن متبادرمی کند که اساسا وزیرکار چه کار می کند؟ فرایندهایی که مقدمه لازم وواجب ایجاد اشتغال است،چقدر درحوزه عملکردی واختیارات وزیرکار است؟ وآیا فقدان این وزیر ووزارتخانه چه خلاء وخللی رابطور واقعی در امور اجرایی کشور ایجادمی کند؟ همه می دانیم که سرمایه گذاریِ مولد،مادر اشتغال است.چه کسی امکان سرمایه گذاری دارد؟ بخش عمده ای از سرمایه گذاریهای حکومت در حوزه سیاسی بمنظور گسترش حوزه نفوذ درمنطقه است.وبخشی از درآمدهای عمومی، غیرازآنچه صرف هزینه های جاری مصرفی می شود،در اختیار شبکه بانکی قرار می گیرد تا دراختیار سرمایه گذاران وکارآفرینان قرارگیرد به این امید که به ایجاد شغل برای جوانان غالبا تحصیل کرده منتهی شود. وضعیت شبکه بانکی نیز معلوم است،تومور فساد اقتصادی متازتاز داده و روزی نیست که خبر از چپاول و دزدی از این منابع محدود نشنویم. بخش بسیار کوچکی از این منابع صرف صنایع کوچک می شود که عملا تاثیری در ایجاد اشتغال ندارد. صنایع عمده وکارخانجاتی نیز که خسته و فرسوده شده از نظام ستمشاهی باقی مانده بود نیز در نتیجه سوء مدیریت و ایضا فساد خزنده ،از چرخه تولید ومآلا اشتغال زایی خارج و موجب بیکاری شاغلان سابق شده است. بدنه پیروفربه دولت که وزارتخانه هایش توسط دکترهای یکشبه ،کرارا مورد جراحی های نابخردانه قرارگرفته ،چگونه می تواند خود را ازچرخه معیوبی که درآن گیرکرده خارج کند؟ 

وزارت کار تعاون ورفاه اجتماعی ،غیر از یک عنوان کشدارکسل کننده بر تابلوها وسربرگها، چیست؟ اقتدار وزیر این وزارتخانهِ شله قلمکار چگونه می تواند اشتغال ایجاد کند درحالیکه زمینه، اساس ومبنای ایجادِ اشتغال در جاهای دیگری خارج از این وزارتخانه اتفاق می افتد؟ 

استیضاح وزیرکار درواقع استیضاح دولت است. برخی از نمایندگان مجلس وزیرِ زیرسوال را، بی زبان،بی ادعا، پاکدست و بعضی نیزاورا اِند فساد و فتنه وموجب نارضایتی ونامیدی مردم از نظام دانستند حال آنکه او چه گرگ باشد وچه گوسپندِ قربانی ،به تنهایی مسئول مشکلات بنیادین ساختاری وفساد سیستمی نیست و بی کار شدن او دردی را دوا نمی کند. 

ق-ب

/ 0 نظر / 10 بازدید