سونامی اخبار

Ghasem Bozorgzade:

‍ (سونامی اخبارهولناک)


اخیرا فیلمهایی در حاشیه دادگاه بقایی،دولتمرد معجزه هزاره ها! دست بدست شد که این نخبه دیروز و متهم امروز وقهرمان مظلوم فردا ،به فریاد می گوید،من شصت وچند حساب مخفی ندارم ودخترم جاسوس نیست(نقل به مضمون). اشاره به خبریست که آمدنیوز ،زمزمه کرد وبسیاری از رسانه ها مفصل وبا جزئیات بدان پرداختند وبه چنان حدی از شیاع و باورپذیری بالایی رسید که نمی توان به راحتی ان را ردکرد.بویژه اینکه رسانه های حکومتی ورودجدی به موضوع نداشته و مقامات رسمی امنیتی نیز اظهار نظر قابل توجهی در ردیا تایید آن نکردند. اگر خدانکرده راست باشد وآن فایل صوتی اقرار دختر رئیس قوه ،ساختگی نباشد، که دیگر الفاتحه....

سال آخردبیرستان بودم وسخت درتلاشی ناامیدانه!! برای کنکورکه دست مرحوم دایی ام کتابی دیدم که عکس گورباچف روی جلدآن چاپ شده بود،بنام پروستوریکا. مجال وانگیزه خواندن چنین کتابی درحوزه سیاست را نداشتم و خواستم کمی برایم توضیح دهد، واژه (فروپاشی)، را نخست در آن مکالمه شنیدم و بعد ها دریافتم که اتحاد جماهیر شوروی، همان نظام برخاسته از ایدئولوژی ساخته ی لنین واستالین ومنتسب به نابغه دوران ها کارل مارکس! ،که می خواست نه تنها اعضای اتحادیه وکشورهای اقماری، که جهان را به بهشت تبدیل کند،چنان دچار تناقضات درونی شده که از درون فروپاشیده شد.فعل مجهولی که فاعل های بیشمار دارد که از فردای ۱۹۱۷ دست بکار فروپاشی دهه۹۰ شدند. بعهد ها که از پشت دیوار آهنین منقوش به داس وچکش، روایت های بسیاری از بیم ها وامیدها و فجایع انسانی مطرح شد، تصویرهای روشن تری ازفروپاشی دیدم....

نظام سیاسی وحکومتی اتحاد شوروی درخود فروریخت والبته دردنیا اشک ها وشادیها ونیشخندها وطعنه ها به همراه داشت. وبلافاصله نظامهای سیاسی جدید، درست ونادرست شکل گرفتند ودولت ها تشکیل شدند وبدنبال انقلابهای رنگی ، هریک از کشورهای بجامانده از فروپاشی، به ساختن سرنوشت خودپرداختند.

حال و روز امروز ایران ما، حکایت از فروپاشی یی بمراتب هولناک تر دارد. وآن فروپاشی اخلاقی جامعه است. روزی نیست که از اختلاس وتعرض به اموال ودارایی کشور و جرایم جدید وسازمان یافته خبر نرسد.

 گویی اینهمه دستگاه های نظارتی که بصورت همعرض به پایش حوزه های مختلف مالی،اداری،سیاسی وامنیتی کشورمشغولند، به نقطه درماندگی رسیده اند. مشکلات اجتماعی،جرایم عمومی وخصوصی غیرقابل کنترل شده وآمارها نسبتی با واقعیت ها ندارند. بسیارند واژگان تجاوز شده که از معنا خالی شده و مردمانی که امید از کف داده ودرروزمرگی دفن شده اند و......

به نقطه ای رسیده ایم که گفته می شود بانک مرکزی درقبال سپرده های مشتریان بانکهای دولتی نیز هیچ مسئولیتی نداردوهیولای خیانت در ابعاد گسترده و به هر شکل ممکن واز هر طرف،شبانه روز چشم درانده و دندانهای کثیفش را در حلقوم مردم می فشرد.

قوه قضائیه ، از بدو اختراع تفکیک قوا! در تمام دنیا،مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی بوده تا داد ستمدیدگان را از ستمکاران بدکردار بستاند. 

از تمام مقامات حکومتی انتظارمی رود، این دروغ بزرگ را که به راس قوه قضائیه بسته اند،تکذیب وشفاف سازی کنند. 

ما هیچ، 

فردای فرزندانمان چه می شود؟

ق-ب

/ 0 نظر / 6 بازدید