یک سطل آب سردتشریفات دادرسی ازاین جهت واجد اهمیت است که انتظام لازم را برای دارسی ومجال وامکان دفاع برای طرفین دعوی وتشخیص و اتخاذ تصمیم را برای داور(قاضی) فراهم می کند . هم از این روست که درتمام دادگاه های معتبردنیا ،موازین شکلی، زمان،مکان،معماری خارجی وداخلی ساختمان دادگاه، لباس قاضی ووکیل،آداب سخن گفتن وزبان تخصصی وبکاربردن الفاظ دقیق...بطورجدی ووسواس گونه رعایت می شود.حتی چیدمان اشیاء ومحل استقرار رییس دادگاه،مستشاران، وکلا،منشیان ،اصحاب دعوی،گواهان و...هدفمند بوده ورسمیت موقعیت ،رفتار وگفتار،سکوت،سوگند....ودریک سخن باید دقت وقرارداشتن هرچیز درست درجای خود(عدالت) از ظاهر ،شکل،وماهیت وروح دادگاه احساس شود.

در دادگاه عالی تجدیدنظر دادرسی داشتم، مدتها منتظر این جلسه مانده بودم، موضوع ادعای واهی کسی بود که با پروپاگاندا و سندسازی قصد دست درازی قانونی ! به مال وحق عمومی شهر بصورت چند میلیارد تومانی داشته  ویک مرحله دراین آماج زنیِ دروغین و پلید موفق بوده است...

دادگاه در غیاب رییس وباحضور فقط یک مستشار،که تازه به این استان منتقل شده است،تشکیل شد. درقامت تجدیدنظر خواه ،دفاعیات خودر ا بیان داشتم ونوبت به وکلای تجدیدنظرخوانده رسید تا پاسخ بدهند، درهمین لحظه دو تن از قضات شعب دیگر بدون دق الباب وارد دادگاه شدند. با وصف اینکه مشاهده کردند ، جلسه دادرسیِ دادگاه رسمیت دارد ووکلای دوطرف درکار دفاعند،قصد خود را احوالپرسی وعرض خیرمقدم به مستشار تازه واردِ مشغول دادرسی اعلام کرده وشگفتا که از ما خواستند تا دقایقی بیرون دادگاه منتظرباشیم!! مصافحه و تفریحات آقایان حدود سه ربع ساعت به درازا کشید،درحالیکه می توانستند برای امر خطیر خیرمقدم وابراز دوستی وخوشامدگویی ، زمانی مراجعه کنند که نه خود دادرسی داشتند ونه طرف.

این حد از احترام واهمیتی که قضات عالیرتبه ی بالاترین مرجع قضایی استان برای دادرسی ،رسمیت دادگاه ورعایت قوانین آمره وتکلیفی دارند به واقع دلسردکننده است.

تمام شب پیش را دراضطراب واسترس جلسه دادگاه گذرانده و با وسواس و دقت مطالب دفاعیات را تدارک دیده ام تا به کشف حقیقت کمکی کرده واز تضییع بیش از پیشِ حق شهروندان شهرم جلوگیری کنم وبارها مطالب را مورد بازبینی وبازبینی قرارداده ام واکنون که وسطِ رینگِ هماوردی با وکلای طرف قرار گرفته ام،رفتار قضات محترم در رعایت شان دادگاه ورسمیت آن،درست مثل یک سطل آب سرد عمل کرد.

#قاسم بزرگ زاده


/ 0 نظر / 12 بازدید